English / Español / Català

Acord de llicència d'usuari final (EULA)

Llegiu atentament el següent Acord d'usuari (de llicència, termes d'ús, i la Renúncia de garantia). L'ús del programari proporcionat per Amalgam Apps suposa l'acceptació d'aquests termes i condicions d'ús. Si vostè no està d'acord amb els termes d'aquest acord, no utilitzeu el PRODUCTE DE PROGRAMARI ni qualsevol dels serveis que Amalgam Apps proporciona al PRODUCTE DE PROGRAMARI.

Definicions: PRODUCTE DE PROGRAMARI o SOFTWARE fa referència a "PRO Profile w/o crop for BBM™" per a dispositius Android™, arxius d'imatge i tots els arxius que l'acompanyen rebuts amb la seva comanda.

Si vostè no està d'acord amb algun dels termes d'aquesta Llicència, llavors no s'instal·li, distribueixi o utilitzi el PRODUCTE DE PROGRAMARI. Productes alliberats, produïts o distribuïts per Amalgama Apps, els seus socis o afiliats per a l'usuari final són estrictament no reemborsables.

Tot el SOFTWARE, obres escrites (tant físiques com digitals), llocs web, mitjans de comunicació, i altres propietats intel·lectuals tenen drets de còpia i no estan en el domini públic. Tota la propietat intel·lectual i drets pertanyen a Amalgam Apps. El PRODUCTE DE PROGRAMARI és un programari amb propietat intel·lectual. A l'usuari se li concedeix la llicència, no la propietat, per utilitzar el programari en qualsevol dispositiu Android™ compatible, amb subjecció a les restriccions descrites en l'Acord d'usuari i exempció de responsabilitat. Vostè no pot llogar, arrendar, transferir, modificar, traduir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desacoblar o crear treballs derivats basats en el PRODUCTE DE PROGRAMARI o qualsevol altre programari o producte produït per Amalgam Apps.

Aquest PRODUCTE DE PROGRAMARI és per a ús personal i només pot ser instal·lat i utilitzat en un sol dispositiu. Les seves parts components no poden separar-se per al seu ús en més d'un dispositiu. A PRODUCTE DE PROGRAMARI es pot accedir a través d'una xarxa només després d'obtenir la corresponent llicència. Tots els components que acompanyen el programari tenen propietat intel·lectual de Amalgam Apps i no poden ser desmuntats, modificats, utilitzats o publicats amb altres programes o media, excepte amb el programari del PRODUCTE DE PROGRAMARI i no pot ser distribuïda o copiada de cap manera.

El PRODUCTE DE PROGRAMARI és per a ús personal i està subjecte a les següents restriccions de llicència:

- El programari no es vendrà o s'utilitza amb fins de lucre, ni cap quantitat o tarifa es cobrarà per l'ús, contracte d'arrendament, o la distribució del programari per qualsevol empresa que no sigui Amalgam Apps o per qualsevol individu, grup o organització no autoritzada per fer-ho per Amalgam Apps. Amalgam Apps posseeix tots els drets escrits i de qualsevol altre tipus, dels seus productes.

- El programari no s'inclourà o empaquetarà amb cap bé o servei que no siguin els que es venen de forma explícita per Amalgam Apps o els seus afiliats i socis.

- El programari no pot ser descompilat, desmuntat o modificat de cap manera, en cap mode, forma o mètode. Distribuir, compartir, o copiar el programari per qualsevol usuari que no sigui el titular de la llicència original és explícitament il·legal.

RENÚNCIA DE GARANTIA

Aquest PRODUCTE DE PROGRAMARI, tots els arxius que l'acompanyen, dades i materials, es distribueixen "TAL QUAL" i sense garanties de cap tipus, ja sigui expressa o implícita. L'usuari ha d'assumir tots els riscos d'ús del programa. Aquesta renúncia de garantia constitueix una part essencial de l'acord. S'han fet grans esforços per assegurar la precisió del programari, els algoritmes i les subrutines utilitzades i els resultats produïts pel programari, tant a la pantalla i els arxius. No obstant això no hi ha cap garantia expressa o implícita en relació amb la funció o l'exactitud dels programes, subprogrames, o els resultats proporcionats pel programari. És a dir, el programari es proporciona "TAL QUAL", sense garantia de cap tipus. Amalgam Apps, els seus accionistes, empleats, socis o afiliats no tindran cap responsabilitat, ni seran responsables davant de qualsevol persona o entitat respecte a qualsevol responsabilitat, pèrdua o dany directe o indirecte derivat de l'ús o la impossibilitat d'usar el programari o els resultats proporcionats pel programari, fins i tot si Amalgam Apps, els seus accionistes, empleats, socis o afiliats han estat advertits de la possibilitat d'aquests danys o reclamacions. En cap cas la responsabilitat serà superior a la llicència pagada a Amalgam Apps, els seus socis o afiliats. En cas d'invalidesa de qualsevol disposició d'aquesta llicència, l'usuari accepta que aquesta invalidesa no afectarà la validesa de les parts restants d'aquesta llicència.

PERMISOS

L'app necessita accedir a la càmera per fer fotos. L'app mai accedirà als sensors de la càmera excepte si és sol·licitat per l'usuari des de la app.

Copyright ©2017 Amalgam Apps